مقايسه دانش و نگرش دانشجويان آموزش مجازي با دانشجويان غير مجازي در مورد آموزش الكترونيكي

مقدمه: امروزه آموزش مجازي در شرف تبديل شدن به يكي از مهمترين روشهاي آموزشي اسـت. باتوجـه بـه آغـاز اسـتفاده از ايـن
روشهاي مدرن آموزشي در دانشگاههاي جهان و ايران، نياز به اطلاع از دانش و نگرش دانشجويان به عنوان مهمترين عناصر سيسـتم
آموزشي، ضروري بنظر ميرسد. لذا اين مطالعه به منظـور بررسـي دانـش و نگـرش دانشـجويان آمـوزش مجـازي دانشـگاه گـيلان بـا
دانشجويان غيرمجازي دانشگاه علوم پزشكي گيلان طراحي گرديد.
روشها: اين مطالعه توصيفي تحليلي روي 93 دانشجوي آموزش مجازي دانشـگاه گـيلان و 130 دانشـجوي غيـر مجـازي (دورههـاي
روزانه) دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال 1393 با روش نمونهگيري تصادفي سهميه اي انجام شد. دادهها بـا اسـتفاده از پرسشـنامه
اطلاعات دموگرافيك، اطلاعات فن آوري، پرسشنامه دانش و نگرش ميشرا جمع آوري گرديد. اطلاعات با استفاده از نرم افـزار SPSS و
آزمونهاي آمار توصيفي (جداول توزيع فراواني، شاخصهاي مركزي وپراكندگي (ميانگين وانحراف معيـار) و آمـار اسـتنباطي (test-t (
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد كه ميانگين و انحراف معيار سن در دانشجويان مجـازي 2/7±92/33 و دانشـجويان غيرمجـازي 8/2±32/23
سال و ميانگين نمره كل دانش در مورد آموزش الكترونيكي در دانشجويان مجازي 6/2±15/6 و غيرمجازي 1/2±03/5 بود.
عليرغم ميانگين بالاتر نمره دانش دانشجويان مجازي، نتايج نشان داد كه بـين دانـش آمـوزش الكترونيـك دانشـجويان مجـازي و غيـر
مجازي ارتباط معني داري وجود دارد (001/0=P .(ميانگين و انحراف معيار نمره نگرش در آموزش الكترونيكي در دانشـجويان مجـازي
2/9±93 /36و غيرمجازي 6/9±62/36 بود و اختلاف آماري معنيداري بين دو گروه مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه در مجموع سطح دانش دانشجويان در هر دو گروه در مورد آمـوزش مجـازي پـايين و نگـرش
آنها مثبت ميباشد. جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي ايجاد، توسعه و استفاده بهينه از آمـوزش الكترونيكـي، ضـرورت تـلاش در
جهت بالابردن سطح دانش دانشجويان و فرهنگ سازي در اين زمينه بر اساس نيازها و خواستههاي آنان احساس ميگردد.

  • سها lms, سها ال ام اس, سها, کلاس آنلاین, کلاس مجازی
  • 0 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

آموزش استفاده از پنل ادمین

در صورت داشتن هر گونه سوال یا بروز هر مشکلی با تیم سهابان تماس بگیرید

آموزش پیوستن به جلسه کنفرانس

در صورت داشتن هر گونه سوال یا بروز هر مشکلی با تیم سهابان تماس بگیرید

وب کنفرانس چیست؟

    سیستم مدیریت وب کنفرانس یا همان وبینار در ابعاد مختلف امکان انجام جلسات، آموزش ها،...

چه پارامتری در انتخاب سرویس دهنده ی خدمات آنلاین آموزشی و وبینار مهم است ؟

    ۱: نوع و محل قرار گیری سرور: به طول کلی یکی از مهمترین پارامتر هایی که در کیفیت سرویس...

مزاياي وب کنفرانس در کاهش هزينه ها و افزايش بهره وري

قيمت نرم افزار ال ام اس و سامانه يادگيري الکترونيکي و هزينه هاي خريد نرم افزار lms خوب، توجيه...