نقش آموزش مجازی در یادگیری دانش آموزان

چکیده

فرهنگ یاددهی – یادگیری مفهوم تازه و جدیدی است که در دهه های اخیر وارد ادبیات آموزشی شده است. با توجه به این مفهوم کلیه عناصر برنامه درسی، رفتارهای آموزشی معلم و یادگیرنده که در یک محیط یادگیری با یکدیگر تعامل پیدا می کنند، از بستر آن محیط تأثیر می پذیرند.

مهارت های حل مسأله، برنامه ریزی و تصمیم گیری در موقعیت های پیچیده، اولویت بیشتری یافته و از اهداف مهم آموزش و پرورش در سطوح مختلف تلقی می شوند. بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی میزان علاقه دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه اول در استفاده از شبکه های اجتماعی برای یادگیری مطالب و میزان تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی در بازددهی فرآیند یاددهی – یادگیری آنها می باشد.

این مقاله در دو بخش اجرا شده است. بخش اول، هدف اصلی مقاله را در دانش آموزان دوره ابتدایی بررسی می کند و در بخش دوم به بیان اثرگذاری رسانه های اجتماعی در دانش آموزان دوره متوسطه اول اختصاص دارد.

در روش اجرای این طرح پژوهشی برای دوره ابتدایی، یک کانال تلگرام علمی – آموزشی راه اندازی شد و میزان استفاده دانش آموزان از مطالب این کانال بررسی شد.

برای دانش آموزان دوره متوسطه اول، طبق نظر سنجی های انجام شده به بررسی میزان استفاده آنها از فضای مجازی پرداخته شد.

نتایج به صورت مکتوب و مقایسه ای ثبت شدند. بر طبق نتایج به دست آمده، دانش آموزان دوره متوسطه اول از رسانه های اجتماعی و اینترنت برای آموزش دروس خود بیشتر استفاده می کنند.

مقدمه

اساساً انگیزش به مطالعه و درس خواندن، تحرک لازم برای موفقیت و دست‌یابی به اهداف آموزشی یک موسسه به‌ شمار می‌آید. بنابراین انگیزش تحصیلی ضمن آنکه علاقه آموزشی و تحصیلی فرد را به ‌وجود می‌آورد به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک می‌کند.

احساس خودکارآمدی هر دانش آموز و انگیزش تحصیلی آنها در تعامل با معلمان و سایر دانش آموزان و عوامل اجتماعی شکل می‌گیرد. لذا می‌توان انتظار داشت که روابط اجتماعی و تعامل با دیگران از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

امروزه با پیشرفت ارتباطات اجتماعی، امکان تعامل اجتماعی و اطلاعاتی بین همه افراد جامعه به ‌وجود آمده است و اینترنت به‌عنوان عامل پیوند بین ‌فردی در فضای مجازی محسوب می‌شود. به ‌منظور ارتقای کیفیت آموزش در مراکز علمی و آموزشی در کشورهای توسعه ‌یافته دنیا، استفاده از فناوری‌های ارتباطی به ‌خصوص استفاده از اینترنت تشویق و تبلیغ می‌شود.

تحقیقات متعددی مفید بودن فناوری‌های ارتباطی در آموزش را مورد ارزیابی قرار داده‌اند که نتایج متفاوتی را نشان می‌دهند. بنابراین برای شناخت بهتر تاثیرگذاری استفاده از اینترنت، توجه به جنبه‌هایی از احساس خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ضروری خواهد بود.

محیط های آموزشی آنلاین، یکی از محرک ترین و مهیج ترین و غنی ترین ابزارهای آموزشی و یادگیری است. محیط های آموزشی آنلاین وابسته به اینترنت، فرصت های دراز مدت فرآهم می آورند و موجب افزایش کارایی فرآیند یاددهی – یادگیری و همچنین افزایش اعتماد به نفش دانش آموز می شوند.

هدف از پژوهش حاضر، پاسخ به این سوال مهم بوده است: ” استفاده از رسانه های آموزشی و فضای مجازی چه نقشی در یادگیری مطالب درسی توسط دانش آموزان دارد؟ میزان استفاده دانش آموزان از رسانه های فضای مجازی چقدر است؟”

نتایجی که از این تحقیق به دست می آیند به خوبی می توانند راهگشای معلمان و دست اندرکاران امر آموزش و پرورش باشند؛ چرا که این تحقیق بیان می کند دانش آموزان دوره های ابتدایی و متوسطه اول تا چه میزان به استفاده از فضای مجازی علاقه مند هستند.

تاریخچه و پیشینه پژوهش

آموزش مجازی اکنون به معنای بهره وری از متد های به روز کامپیوتری انتقال اطلاعات درسی به فراگیران است. تعریف گفته شده در حقیقت تعریف آموزش الکترونیکی است ولی از آنجا که در حال حاضر نوع شیوه ارائه آموزش این متد، روش های یارانه ای است اغلب این دو اصطلاح را به جای هم به‌کار می برند.

آموزش مجازی

آموزش مجازی، فراگیری خلاقانه ای است که ضمن تغییر در پروسه آموزش و  یادگیری و مدیریت اطلاعات، در گسترش و پایدار نمودن فرهنگی ICT نقش کلیدی و محوری دارد.

آموزش مجازی با استفاده از رشد صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه‌ کارهای جدید گسترش عدالت آموزشی در دنیای حال حاضر به شمار می رود و بنا بر اعلام کارشناسان و متخصصان فنآوری اطلاعات و ارتباطات تا چند سال  آموزش آنلاین مبتنی بر فضای الکترونیک روش متعارف آموزشی در جهان خواهد بود.

به نظر کارشناسان  یادگیری الکترونیکی شرایطی را به مهیا می کند که در آن میتوان اطلاعات موجود را دستکاری کرد یا متحول کرد.  آموزش در این متد، تولید محصولات نوین است نه بازگرداندن اطلاعات دریافت شده و بدون تحول. در این نوع آموزش راه حل های نوینی جهت مسائل پیدا می شود.

آموزش بر پایه فناوری اطلاعات به متد آموزش مجازی، این امکان را به دانش فراگیران می دهد که به صورتی فعالانه و نوآورانه بیندیشند و از این ایده ها به صورت مشترک استفاده کنند.

 

نقش یادگیرنده در جریان آموزش مجازی

آموزش مجازی اکنون به معنای بهره وری از متد های به روز کامپیوتری انتقال اطلاعات درسی به فراگیران است. تعریف گفته شده در حقیقت تعریف آموزش الکترونیکی است ولی از آنجا که در حال حاضر نوع شیوه ارائه آموزش این متد، روش های یارانه ای است اغلب این دو اصطلاح را به جای هم به‌کار می برند.

آموزش الکترونیکی به مجموعه گسترده ای از نرم افزارهای کاربردی و متد های آموزش بر پایه  فناوری اطلاعات اعم از رایانه، CD، شبکه، اینترنت، اینترانت و غیره گفته میشود که شرایط آموزش را برای هر شخص در هر حوزه، در هر زمان و مکان به صورت دائم مهیا می سازد.

آموزش مجازی مبتنی بر فناوری نوین اینترنت

هر فرد برای رویارویی با تغییرات  دنیای مدرن باید به طور مداوم در حال یادگیری و بازآموزی باشد. این ویژگی در عصر حاضر موجب شده است تا به طور مداوم بر درخواست آموزش و فرصت برای یادگیری افزوده شود. میزان موفقیت هر جامعه نیز وابسته به توان دانش پژوهانی است که درگیر فرایند یادگیری همیشگی هستند.

نظام آموزشی در این فرایند به عنوان مهم ترین رکن هدایت کننده به سمت این جامعه اطلاعاتی و تشکیل سرمایه انسانی مناسب ، دارای مهم ترین نقش می باشد. آموزش مجازی و آموزش های مبتنی بر فناوری نوین اینترنت، با تغییرات بنیادینی که در مفاهیم آموزش سنتی ایجاد کرده است، توانسته است بسیاری از ناکارآمدی های سیستم های سنتی آموزشی را رفع کرده و دگرگونی های اساسی را در آموزش به وجود آورد.

جایگزین کردن مفهوم آموزش مجازی به جای آموزش سنتی در حال حاضر، یکی از نوید دهنده ترین و روبه رشدترین دستاوردهای پیشرفت فاوا می باشد.

تا چند سال پیش افراد برای آموزش و یادگیری، نیاز به زمان و مکان مشخصی داشتند ولی امروزه با پیشرفت فناوری های رایانه و اینترنت و گسترش آموزش مجازی تاحدودی این نیازها از بین رفته است و هر کسی به زودی قادر خواهد بود هر چیزی را در هر زمان و مکان یاد بگیرد.

این امر در سایه نظام جدیدی از آموزش صورت می گیرد که آموزش الکترونیکی نامیده میشود. آموزش مجازی می تواند با به کارگیری راهبردهای مشکل گشا در موقعیت های یادگیری تفکر خالقانه را حمایت کند.

فناوری می تواند با ارائه موضوعات، تنگناها و مشکلاتی که از فعالیت های اصیل و معتبر سرچشمه گرفته اند امکانی برای یادگیری بهتر را فراهم آورد.

فناوری های یادگیری و یاددهی مبتنی بر کامپیوتر، آموزش مبتنی بر وب، دانشگاه مجازی، کلاس مجازی برخط که در سایه توسعه شبکه های گسترده جهانی امکان پذیر گشته اند، راه را بر ظهور شیوه های نوین آموزش هموار ساخته اند.

بنابراین امروزه با رشد این فناوری ها دیگر یادگیری به همان شیوه معلم، شاگردی مدنظر نیست بلکه به دنبال یادگیری خلاق با بکارگیری شیوه های آموزش مجازی هستیم.

شیوه یادگیری در آموزش مجازی

متد فراگیری در آموزش مجازی به شکل برخط و نا برخط می باشد. در نوع اول شخص به تنهایی مستقل از مکان وقت آموزش می تواند محتوی آموزشی را دریابد.

در کلاس مجازی، دروس  به شکل چندرسانه ای بر روی سایت آموزش قرار داده می شوند و شخص با رفتن به آن می تواند محتویات درس را دریافت کند اما در نوع نابرخط محتویات درس به صورت لوح های آموزشی چند رسانه ای درست و به فرد داده می شود تا از آن استفاده کند.

شیوه یادگیری در آموزش مجازی به صورت برخط و نا برخط می باشد.  در نوع اول فرد خود به تنهایی مستقل از مکان و زمان آموزش می تواند محتوی آموزش الکترونیکی را را در یابد. در کلاس مجازی برخط درس ها به صورت چند رسانه ای روی سایت مرکز آموزش قرار داده می شوند و فرد با مراجعه به آن می تواند محتویات درس را دریافت کند.

معلم نیز در زمانی مشخص برای ارائه نکات و یا پاسخ به سؤال یادگیرندگان در محیطی مانند ویدئو کنفرانس حاضر می شود. ولی در نمونه نابرخط محتویات درس به صورت سی دی های آموزشی چند رسانه ای تهیه شده و به فرد داده می شود تا از آن استفاده کند.

ظهور فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی از قبیل رایانه ها و شبکه های اطلاعاتی اینترنتی و اینترانتی به حوزه آموزش و پرورش و دانشگاهها، موقعیت مناسبی است برای انجام یک سری از اصلاحات و نوآوری های آموزش مجازی که حاصل آن افزایش کارایی و اثربخشی نظام آموزش و پرورش خواهد بود.

فراگیران در فضای اینترنت، با توجه به علایق خود، می توانند در تیم های یادگیری ویژه عضو شوند. این تیم ها به فعالیت های ویژه ای مانند طراحی یا فعالیت های شناختی به شکل آموزش مجازی می پردازند.

  • سها ال ام اس, سامانه سها, سها lms, سامانه هوشمند آموزش, سامانه وب کنفرانس, کلاس مجازی
  • 110 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

آموزش استفاده از پنل ادمین

در صورت داشتن هر گونه سوال یا بروز هر مشکلی با تیم سهابان تماس بگیرید

آموزش پیوستن به جلسه کنفرانس

در صورت داشتن هر گونه سوال یا بروز هر مشکلی با تیم سهابان تماس بگیرید

وب کنفرانس چیست؟

    سیستم مدیریت وب کنفرانس یا همان وبینار در ابعاد مختلف امکان انجام جلسات، آموزش ها،...

چه پارامتری در انتخاب سرویس دهنده ی خدمات آنلاین آموزشی و وبینار مهم است ؟

    ۱: نوع و محل قرار گیری سرور: به طول کلی یکی از مهمترین پارامتر هایی که در کیفیت سرویس...

مزاياي وب کنفرانس در کاهش هزينه ها و افزايش بهره وري

قيمت نرم افزار ال ام اس و سامانه يادگيري الکترونيکي و هزينه هاي خريد نرم افزار lms خوب، توجيه...