نقش مدرس در آموزش مجازی در مقایسه با آموزش سنتی

آموزش مجازی آموزش سنتی نوع فعالیت
اطلاعات اغلب از طریق مواد یادگیري ارائه میشود بنابراین مدرس نقش تسـهیل کننده و دستیاررا براي یادگیرنده دارد. فراگیرخود گام هلو مـواد یـادگیري را انتخاب میکنـد. مـدرس بـه درخواسـت فراگیـران پاسـخ مـیدهـد و همچنـین پیشنهادهایی بر اساس تجربه فراگیران به آنها ارائه میدهد. مدرس ارائه دهنده اطلاعات است و تصمیم در مورد وسیله ارتباط، توالی اطلاعات، و سرعت انتقال با اوست سخنرانی
تکالیف فردي با متدي مشابه با آموزش سنتی عرضه میشود و روشی براي خود ارزیابی است در بسیاري از آموزشهاي سـنتی مـدرس تکالیف فـردی را تنظـیم مـیکنـد و ایـن راهی براي ارزشیابی فراگیرنیزهست تکلیف هاي فردي
این تکالیف به صورت مشابه آموزش سنتی است امـا هـدف اصـلی آن ارزشـیابی است. طراحی این تکالیف برخلاف آموزش سنتی که بر مبناي ویژگـی فراگیـران طراحی شده است، به صورت متمرکزطراحی شده است این تکالیف در آموزش سنتی نـادر اسـت. این تکالیف اغلـب از سـوی مـدرس بـراي کاوش ایده هاي جدیـد ارائـه مـیشـود تـا ارزشیابی مدرس در گروه هل یک تسهیل کننده است تکلیف هاي گروهی
متد ارائه پس خوراند در اینجـا نیـزمتفـاوت اسـت .امـا پـس خورانـد نوشـتاری رایج ترین شیوه است بـــراي دادن پـــس خورانـــد از متـــدهاي متفاوتی اسـتفاده مـیشـود. تمـرینهـاي شـــفاهی رو در رو یکـــی از روشهـــاي برجســته دادن پــس خورانــد مــدرس بــه فراگیراست پس خوراند
یادگیري الکترونیکی تعداد زیادي آزمون را شامل میشود که این آزمون هـل بـه وسیله نرم افزار ارائـه و ارزشـیابی مـیشـود و هـدف اصـلی آنهـا نیـزکمـک بـه خود ارزیابی فراگیراست. مدرس در اینجا یک آزمون گـر اسـت کـه ارائه آزمون و پاسخ دادن به آن کار اوست ارزشیابی
حمایت و پشتیبانی رو در رو یکی از کمبودهاي اصلی این نوع آموزش است حمایت و پشتیبانی اغلب به صـورت رو در رو از جانب افرادي مانند مدرس، کارکنان، پیشکســــــــــوتانو ...صــــــــــورت میگیرد. حمایت و پشتیبانی
  • سها, سامانه وب کنفرانس, سامانه هوشمند آموزش, سها ال ام اس, کلاس مجازی, سامانه سها
  • 0 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

آموزش استفاده از پنل ادمین

در صورت داشتن هر گونه سوال یا بروز هر مشکلی با تیم سهابان تماس بگیرید

آموزش پیوستن به جلسه کنفرانس

در صورت داشتن هر گونه سوال یا بروز هر مشکلی با تیم سهابان تماس بگیرید

وب کنفرانس چیست؟

    سیستم مدیریت وب کنفرانس یا همان وبینار در ابعاد مختلف امکان انجام جلسات، آموزش ها،...

چه پارامتری در انتخاب سرویس دهنده ی خدمات آنلاین آموزشی و وبینار مهم است ؟

    ۱: نوع و محل قرار گیری سرور: به طول کلی یکی از مهمترین پارامتر هایی که در کیفیت سرویس...

مزاياي وب کنفرانس در کاهش هزينه ها و افزايش بهره وري

قيمت نرم افزار ال ام اس و سامانه يادگيري الکترونيکي و هزينه هاي خريد نرم افزار lms خوب، توجيه...