ویژه وبینار اختصاصی و جلسات آنلاین

وبینار اختصاصی و جلسات آنلاین سازمان ها، ارگانها، نهادهای دولتی و غیردولتی

سرویس وب‌کنفرانس 10 کاربره
 • تعداد نفر همزمان 10 کاربر
 • مدت جلسه 10 ساعت در ماه
 • تا 5 دوربین همزمان در هر جلسه
 • ترافیک نیم بها نامحدود
 • امکان ضبط جلسات
سرویس وب‌کنفرانس 10 کاربره
 • تعداد نفر همزمان 10 کاربر
 • مدت جلسه 15 ساعت در ماه
 • تا 10 دوربین همزمان در هر جلسه
 • ترافیک نیم بها نامحدود
 • امکان ضبط جلسات
سرویس وب‌کنفرانس 20 کاربره
 • تعداد نفر همزمان 20 کاربر
 • مدت جلسه 15 ساعت در ماه
 • تا 6 دوربین همزمان در هر جلسه
 • ترافیک نیم بها نامحدود
 • امکان ضبط جلسات
سرویس وب‌کنفرانس 20 کاربره
 • تعداد نفر همزمان 20 کاربر
 • مدت جلسه 15 ساعت در ماه
 • تا 12 دوربین همزمان در هر جلسه
 • ترافیک نیم بها نامحدود
 • امکان ضبط جلسات
سرویس وب‌کنفرانس 30 کاربره
 • تعداد نفر همزمان 30 کاربر
 • مدت جلسه 15 ساعت در ماه
 • تا 6 دوربین همزمان در هر جلسه
 • ترافیک نیم بها نامحدود
 • امکان ضبط جلسات
سرویس وب‌کنفرانس 30 کاربره
 • تعداد نفر همزمان 30 کاربر
 • مدت جلسه 15 ساعت در ماه
 • تا 12 دوربین همزمان در هر جلسه
 • ترافیک نیم بها نامحدود
 • امکان ضبط جلسات
سرویس وب‌کنفرانس 30 کاربره
 • تعداد نفر همزمان 30 کاربر
 • مدت جلسه 15 ساعت در ماه
 • تا 18 دوربین همزمان در هر جلسه
 • ترافیک نیم بها نامحدود
 • امکان ضبط جلسات
سرویس وب‌کنفرانس 50 کاربره
 • تعداد نفر همزمان 50 کاربر
 • مدت جلسه 15 ساعت در ماه
 • تا 6 دوربین همزمان در هر جلسه
 • ترافیک نیم بها نامحدود
 • امکان ضبط جلسات
سرویس وب‌کنفرانس 50 کاربره
 • تعداد نفر همزمان 50 کاربر
 • مدت جلسه 15 ساعت در ماه
 • تا 12 دوربین همزمان در هر جلسه
 • ترافیک نیم بها نامحدود
 • امکان ضبط جلسات
سرویس وب‌کنفرانس 70 کاربره
 • تعداد نفر همزمان 70 کاربر
 • مدت جلسه 15 ساعت در ماه
 • تا 10 دوربین همزمان در هر جلسه
 • ترافیک نیم بها نامحدود
 • امکان ضبط جلسات
سرویس وب‌کنفرانس 100 کاربره
 • تعداد نفر همزمان 100 کاربر
 • مدت جلسه 15 ساعت در ماه
 • تا 10 دوربین همزمان در هر جلسه
 • ترافیک نیم بها نامحدود
 • امکان ضبط جلسات
سرویس وب‌کنفرانس 100 کاربره
 • تعداد نفر همزمان 100 کاربر
 • مدت جلسه 15 ساعت در ماه
 • تا 18 دوربین همزمان در هر جلسه
 • ترافیک نیم بها نامحدود
 • امکان ضبط جلسات
سرویس وب‌کنفرانس 150 کاربره
 • تعداد نفر همزمان 150 کاربر
 • مدت جلسه 15 ساعت در ماه
 • تا 10 دوربین همزمان در هر جلسه
 • ترافیک نیم بها نامحدود
 • امکان ضبط جلسات
سرویس وب‌کنفرانس 300 کاربره
 • تعداد نفر همزمان 300 کاربر
 • مدت جلسه 15 ساعت در ماه
 • تا 10 دوربین همزمان در هر جلسه
 • ترافیک نیم بها نامحدود
 • امکان ضبط جلسات
سرویس وب‌کنفرانس 500 کاربره
 • تعداد نفر همزمان 500 کاربر
 • مدت جلسه 15 ساعت در ماه
 • تا 15 دوربین همزمان در هر جلسه
 • ترافیک نیم بها نامحدود
 • امکان ضبط جلسات
سرویس وب‌کنفرانس 750 کاربره
 • تعداد نفر همزمان 750 کاربر
 • مدت جلسه 15 ساعت در ماه
 • تا 20 دوربین همزمان در هر جلسه
 • ترافیک نیم بها نامحدود
 • امکان ضبط جلسات