ویژه دانشگاه ها، مدارس، آموزشگاه های آزاد و فنی حرفه ای

قیمت ها برای حمایت از آموزش مجازی و رسالت اجتماعی شرکت داده گستر نگین آرا در قطع زنجیره کرونا با تخفیف ویژه اعمال شده اند

درخواست دموی سرویس
 • تعداد کلاس 1
 • تعداد کاربر آنلاین 20 نفر
 • تا 3 دوربین همزمان در کلاس
 • 1 جلسه 3 ساعتی
 • محتوای داخلی ترافیک نیم بها
پلان 1 کلاسه - 35 نفره
 • تعداد کلاس 1
 • تعداد کاربر آنلاین 35 نفر
 • تا 5 دوربین همزمان در کلاس
 • 1 جلسه 6 ساعتی
 • محتوای داخلی ترافیک نیم بها
پلان 1 کلاسه - 60 نفره
 • تعداد کلاس 1
 • تعداد کاربر آنلاین 60 نفر
 • تا 5 دوربین همزمان در هر کلاس (قابل ارتقا)
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • مدت جلسه نامحدود
 • میزان فضا (SSD) 50 گیگ
 • امکان ضبط جلسات
 • مدت نگهداری جلسات ضبط شده 7 روز
 • محتوای داخلی ترافیک نیم بها
پلان 5 کلاسه - 100 نفره
 • تعداد کلاس 5
 • تعداد کاربر آنلاین 100 نفر
 • تا 5 دوربین همزمان در هر کلاس (قابل ارتقا)
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • مدت جلسه نامحدود
 • میزان فضا (SSD) 50 گیگ
 • امکان ضبط جلسات
 • مدت نگهداری جلسات ضبط شده 7 روز
 • محتوای داخلی ترافیک نیم بها
پلان 5 کلاسه - 200 نفره
 • تعداد کلاس 5
 • تعداد کاربر آنلاین 200 نفر
 • تا 5 دوربین همزمان در هر کلاس (قابل ارتقا)
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • مدت جلسه نامحدود
 • میزان فضا (SSD) 50 گیگ
 • امکان ضبط جلسات
 • مدت نگهداری جلسات ضبط شده 7 روز
 • محتوای داخلی ترافیک نیم بها
نامحدود کلاس - 200 نفره
 • تعداد کلاس نامحدود
 • تعداد کاربر آنلاین 200 نفر
 • تا 5 دوربین همزمان در هر کلاس (قابل ارتقا)
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • مدت جلسه نامحدود
 • میزان فضا (SSD) 100 گیگ
 • امکان ضبط جلسات
 • مدت نگهداری جلسات ضبط شده نامحدود
 • محتوای داخلی ترافیک نیم بها
نامحدود کلاس - 300 نفره
 • تعداد کلاس نامحدود
 • تعداد کاربر آنلاین 300 نفر
 • تا 10 دوربین همزمان در هر کلاس (قابل ارتقا)
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • مدت جلسه نامحدود
 • میزان فضا (SSD) 200 گیگ
 • امکان ضبط جلسات
 • مدت نگهداری جلسات ضبط شده نامحدود
 • محتوای داخلی ترافیک نیم بها
نامحدود کلاس - 500 نفره
 • تعداد کلاس نامحدود
 • تعداد کاربر آنلاین 500 نفر
 • تا 10 دوربین همزمان در هر کلاس (قابل ارتقا)
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگابیت
 • مدت جلسه نامحدود
 • میزان فضا (SSD) 400 گیگ
 • امکان ضبط جلسات
 • مدت نگهداری جلسات ضبط شده نامحدود
 • محتوای داخلی ترافیک نیم بها
نامحدود کلاس - 1000 نفره
 • تعداد کلاس نامحدود
 • تعداد کاربر آنلاین 1000 نفر
 • تا 10 دوربین همزمان در هر کلاس (قابل ارتقا)
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 2 گیگابیت
 • مدت جلسه نامحدود
 • میزان فضا (SSD) 500 گیگ
 • امکان ضبط جلسات
 • مدت نگهداری جلسات ضبط شده نامحدود
 • محتوای داخلی ترافیک نیم بها
نامحدود کلاس - 2000 نفره
 • تعداد کلاس نامحدود
 • تعداد کاربر آنلاین 2000 نفر
 • تا 10 دوربین همزمان در هر کلاس (قابل ارتقا)
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 3 گیگابیت
 • مدت جلسه نامحدود
 • میزان فضا (SSD) 800 گیگ
 • امکان ضبط جلسات
 • مدت نگهداری جلسات ضبط شده نامحدود
 • محتوای داخلی ترافیک نیم بها